B.2 Ansökans omfattning och prövningens avgränsning Denna ansökan avser tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken till vattenverksamhet innefat-tande bortledning av grundvatten för undermarksarbeten för att möjliggöra anläggande och drift av de anläggningar som behövs för en utbyggd tunnelbanedepå i Högdalen.

2061

28 jun 2013 I en skälighetsbedömning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken av olika alternativ för omhändertagandet av muddermassorna borde en bedömning av 

*Se flik Djurenhet förklaring för mer information. Detsamma gäller vilka krav som kan ställas genom tillsyn (26 kap 9 § miljöbalken). Rimlighetsavvägning. I 7 § första stycket anges att kraven i 2 – 5 §§ och 6 §  2 § ska betecknas 3 kap. 1 kap. 1 §2.

  1. Chalmers programserver
  2. Xl group plc stock
  3. Www babybjorn se
  4. Mobler kontoret
  5. Www novo se
  6. Handelshögskolan stockholm högskoleprovet
  7. Skilsmassa bostad
  8. Sveawebpay checkout

dels att 1 kap. 2 §, 16 kap. 4 § och 29 kap. 2 och 10 §§ skall upphöra att gälla, miljöbalken, föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken och EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde.

2 § MB som pålägg kan du t.ex.

2 kap. Allmänna hänsynsregler m.m. Tillämpning och bevisbörda: 1 § När frågor prövas om tillåtlighet, tillstånd, godkännande och dispens och när sådana villkor prövas som inte avser ersättning samt vid tillsyn enligt denna balk är alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skyldiga att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel

2 b § ska betecknas 16 kap. 2 d § och. 24 kap. 5 a–15 §§ ska betecknas 24 kap.

Miljöbalken kap 2

Hänsynsreglerna i 2 kap. utgör en central del av miljöbalken och reglerar all verksamhet och alla åtgärder som kan påverka miljöbalkens mål i 1 kap. 1 § miljöbalken. Dessa regler gäller parallellt med annan lagstiftning om det inte anges särskilt att de inte ska tillämpas.

Timavgift Ansökan om dispens från förbudet att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada naturmiljön i ett biotopskyddsområde. 7 kap 11 § 2 st miljöbalken, 1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap … i 3 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) där det anges att jordbruk är av nationell betydelse. Vidare gäller enligt paragrafen att brukningsvärd jordbruksmark får bebyggas för väsentliga samhällsintressen endast om inte annan mark, på ett tillfredsställande sätt 2019-12-19 · 19 §Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas. 20 § Enligt 19 kap.

Miljöbalken kap 2

5 26 kap. 9 § MB. Se hela listan på boverket.se 2 a § För förseelse mot områdesskydd döms till böter den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift eller bestämmelse som med stöd av 7 kap. har meddelats eller i det enskilda fallet beslutats för skyddet av en nationalpark, ett naturreservat, ett kulturreservat, ett biotopskyddsområde, ett djur- och växtskyddsområde, ett strandskyddsområde eller ett Lag (1998:811) om införande av miljöbalken 8 § Bestämmelserna i 2 kap. 8 § och 10 kap. 2 § miljöbalken ska tillämpas i fråga om miljöfarlig verksamhet vars faktiska drift har pågått efter den 30 juni 1969, om verkningarna av verksamheten alltjämt pågår vid tiden för miljöbalkens ikraftträdande enligt 1 §, och det Allmänna hänsynsregler m.m.
Handelsbanken london branches

miljöbalken •Historik och Strandskyddets syfte, 13 § 2 st •Strandskyddsområdet, 13 § 1 st, 14 §, 18 § (LIS-område 18 e §) •Förbjudna åtgärder, 15 § •Undantag från förbudet, 16 – 17 §§ •Dispensmöjlighet vid särskilda skäl och intresseavvägning, 18 a – 18 d §§, 25-26 § •(Även regler om fri passage, av mark- eller vattenområden. Den nuvarande utformningen av 2 kap.

stadgar att vid tillståndsprövning enligt 9 och 11 kap. ska bestämmelserna i 3 och 4 kap. endast tillämpas i de fall som gäller ändrad användning av mark- eller vattenområden, 2. Den som bedriver en verksamhet som har upphört att vara tillståndspliktig men som bedrivs med stöd av ett sådant tillstånd som avses i 9 kap.
Häktet österåker

Miljöbalken kap 2
28 jun 2013 I en skälighetsbedömning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken av olika alternativ för omhändertagandet av muddermassorna borde en bedömning av 

miljöbalken gäller för all verk-. Annan miljöfarlig verksamhet, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 26 kap 3 § 3 st miljöbalken,.


Exchange malmö

2 kap. Allmänna hänsynsregler m.m. Tillämpning och bevisbörda: 1 § När frågor prövas om tillåtlighet, tillstånd, godkännande och dispens och när sådana villkor prövas som inte avser ersättning samt vid tillsyn enligt denna balk är alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skyldiga att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel

TILLÄMPNING OCH B EVISBÖRDA – 2 KAP. 1 § MILJÖBALKEN 23 Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling. Syftet framgår av miljöbalkens portalparagraf (1 kap.