Kundfordringar. Fordringar hos koncernföretag. Upparbetad ej fakturerad intäkt. Övriga fordringar. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 346. 59 733.

6801

Vid avstämning per 2014-06-30 uppgår upparbetad men ej fakturerad intäkt till 150 000 kronor. Skapa en bokslutsverifikation för innevarande år genom att klicka på knappen i verktygsraden och boka 50 000kr debet konto 1620 och kreditera konto 3010.

461. Övriga fordringar. 1 174. 5 841. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Skapar du ej dina kundfakturor i Bokio måste du själv se till att bokföra kundfordran på fakturadatum.

  1. Ta bort e postadress
  2. Bensin innehåll bensen
  3. 360 7th st nw carbonado
  4. Handelsbanken london branches
  5. Metoder i konstvetenskap lars olof larsson
  6. Placering till engelska
  7. Signe östblom agentur
  8. Köpa optioner sverige
  9. Handelskammaren värmland
  10. Julfilmer disney plus

upparbetad men ej fakturerad intäkt. Redovisningsprinciper för enskilda balansposter. Immateriella tillgångar. Företaget redovisar internt upparbetade  Momsen ska inte bokföras i beloppet som bokförs som upplupen kostnad eller förutbetald Upplupen intäkt eller "upparbetad upplupen ej fakturerad intäkt"?

Leverantörsskulder. 24 apr 2014 Kundfordringar. Skattefordringar.

Vid tillämpning av successiv vinstavräkning benämns posten i K2 Upparbetad men ej fakturerad intäkt om det är en fordran och Fakturerad men ej upparbetad 

3 840 856 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. När ska jag för upparbetade intäkter på löpande räkning använda konto 1620 Upparbetad men ej fakturerad intäkt respektive konto 1790 Intäkt:  Aktuella skattefordringar. Övriga fordringar.

Upparbetad ej fakturerad intäkt

1620 Upparbetad men ej fakturerad intäkt. Posted on september 3, 2009 by Bokföring Leave a comment. 1620: Upparbetad men ej fakturerad intäkt: Dela det här: Twitter;

Figurer. Om intäkten överstiger de fakturerade beloppen utgör mellanskillnaden en fordran vilken redovisas som upparbetad men ej fakturerad intäkt. Page 9. Forsen AB. Upparbetad men ej fakturerad intäkt. Posten uppstår när pågående tjänste- och entreprenaduppdrag redovisas enligt principen om successiv vinstavräkning.

Upparbetad ej fakturerad intäkt

Fordringar hos intresseföretag. Skatteskulder. Fakturerat ej upparbetade intäkter. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Övriga kortfristiga skulder. Summa kortfristiga skulder. 310.
Novellit rakkaus

Upparbetad intäkt sätts därmed till samma belopp som de kostnader som lagts ned på uppdraget. Den upparbetade intäkten debiteras konto 1620 Upparbetad men ej fakturerad intäkt och kontoklass 3 krediteras. Även i detta fall bokförs denna tillgångspost som en fordran och inte som varulager. Upparbetad men ej fakturerad intäkt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter . Summa kortfr.

Upparbetad men ej fakturerad intäkt. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. upparbetad men ej fakturerad intäkt.
Kapitalförsäkring konkurs

Upparbetad ej fakturerad intäkt

Intäkter är periodiserade inkomster, en sammanslagning av använda konto 1620 Upparbetad men ej fakturerad intäkt respektive konto 1790 

I balansräkningen för 2017 finns motsvarande post om 15,2 MSEK som upparbetad ej fakturerad intäkt. Likviditeten under Q4 2017 påverkas  Upparbetad men ej fakturerad intäkt - är en kortfristig fordran som påverkar.


Huvudvark nar jag ligger ner

Enligt huvud­regeln tar vi då upp upparbetade intäkter i bokslutet, dvs intäkter som inte fakturerats ännu. Men när vi gör deklarationen får vi sedan (om vi vill) dra av dem igen, som en ej skatte­pliktig intäkt.

Leverantörsskulder. 1.808.551. Kortfristiga fordringar. Kundfordringar.